Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door DATRON NV. De handtekening van de klant op documenten is voor hem bindend. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
 4. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring van DATRON NV en geschieden altijd franco.
 5. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, is de waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt tot deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.
 6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 7. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 8. Voor herstellingen van goederen waarvoor een kostenraming dient gemaakt te worden, zal een vergoeding aangerekend worden, met een minimum van 25,00 EUR, in verhouding tot de tijd die eraan besteed is voor het openen en constateren van de gebreken en fouten. Deze vergoeding zal berekend worden aan het op dat moment geldende uurloon.
 9. Herstelde goederen worden pas vrijgegeven na volledige betaling en zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur.
 10. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 11. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 12. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 0,84 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 13. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15 % met een minimum van 62,00 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
 14. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 15. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in, en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 16. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 17. Elke partij mag als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage vragen om het scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules (www.euro-arbitration.org), ter vervanging van alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
 18. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op.
 19. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.